Ομάδα έργου

Στο έργο συμμετέχουν οι εξής 3 ομάδες:

  • η ομάδα έργου
  • οι συνεργαζόμενοι φορείς και
  • οι οργανισμοί που συμβάλουν σε δραστηριότητες διάχυσης