Μελέτη

Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθούν «εθνικές μελέτες» γύρω από το ζήτημα της διατροφικής αγωγής (π.χ εθνικές προτεραιότητες, προβληματικές ζώνες, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές) στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο (Λιθουανία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία). Τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν σε μία διεθνή αναφορά γύρω από αυτά τα ζητήματα. Η δομή της αναφοράς παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

 1. Εισαγωγή
  1. Η διατροφική αγωγή στην νηπιακή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο
  2. Εθνικές προτεραιότητες και πρακτικές
  3. Στατιστικά στοιχεία (σχετικά με προβληματικές περιοχές)
 2. Ζητήματα διατροφής στην νηπιακή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (4 -10 ετών)
  1. Γενική περιγραφή της κατάστασης
  2. Τα τρόφιμα προς διανομή/πώληση σε σχολεία
  3. Έγκριση τροφίμων προς πώληση/διανομή σε σχολεία
  4. Προβληματικές καταστάσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 3. Καλές πρακτικές

Καταγραφή καλών πρακτικών στην διατροφική αγωγή (σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο)

 1.  Εντοπισμός προβληματικών περιοχών, προτάσεις και συμπεράσματα
 2.  
 3. National Analysis Reports you can find and download: